Happy Losar 2020!

A short video at Ka-Nying Shedrub Ling Monastery during Tibetan New Year day and concise advice from Chokyi Nyima Rinpoche.

From all of us Losar Tashi Delek!

 

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

༈ གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལྕགས་བྱི་ལོར་བཞད་་པའི་དགྱེས་སྟོན་ལ་གཞིས་བྱེས་ཡོངས་ལ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་མཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་

གཅིག་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་དེད་དཔོན་༧

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་༧གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ཏུ་གནས་ཤིང་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་དར་ཞིང་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།།

‹ Trở về Tin tức Back To Top